Gebruiksvoorwaarden

Versie 2.1

1. Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden
De Dispatch Auto Website (hierna te noemen: ”Website”) bestaat uit verschillende webpagina’s die worden aangedreven door de applicatie Dispatch Auto. De Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert inclusief de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen (hierna te noemen: ”Gebruiksvoorwaarden”). Uw gebruik van de Website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren erkent u dat u met de eigenschappen en inherente beperkingen van het Internet-netwerk vertrouwd bent, met name inzake de technische prestaties en reactietijden bij het raadplegen, opvragen of overbrengen van gegevens en de risico's die aan de beveiliging van de communicatie zijn verbonden. Indien u NIET tevreden bent over enig gedeelte van de Website of NIET akkoord bent met (één van) de Gebruiksvoorwaarden dan dient u de Website niet te gebruiken.
2.Doelstelling
De Website heeft tot doelstelling om de expertiseburo’s van de bij de Website aangesloten verzekerings- en/of leasemaatschappijen met geautoriseerde partners te kunnen laten communiceren inzake gegevens met betrekking tot het afhandelen van schades aan bij deze verzekerings- en/of leasemaatschappijen verzekerde en/of in beheer zijnde voertuigen, alsmede het verzamelen van gegevens en materialen met betrekking tot genoemde schades.
3. Service
Dispatch Nederland BV of Dispatch Systems BV (hierna te noemen: ”Dispatch”) biedt de gebruiker toegang tot de aan de gebruiker beschikbaar gestelde en de door de gebruiker toegevoegde gegevens, voor zover die in de Website zijn opgeslagen. De omvang van de toegangsmogelijkheden is gekoppeld aan de aan de gebruiker toegekende toegangsmodus en diens autorisatiestatus. Dispatch stelt de Website ter beschikking zonder enige verplichting tot instandhouding van de beschikbaarheid van dit informatiesysteem.
4. Toegangsverantwoordelijkheid
U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke en alle toegangsverschaffingen en het gebruik van de communicatiediensten (inclusief alle activiteiten en transacties) die met uw Dispatch Auto account worden verricht, behalve als die toegang naar of het gebruik van de communicatiediensten enkel het directe resultaat is van grove nalatigheid van Dispatch.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de exclusiviteit van uw gebruikersnaam en uw wachtwoord. Het is u niet toegestaan uw gebruikersnaam en/of uw wachtwoord over te dragen aan derden. Indien u niet langer gebruik wenst te maken van uw account, dan dient u dit onverwijld schriftelijk te melden bij Dispatch.
5. Kennisgeving van niet geautoriseerd gebruik
Elke activiteit die lijkt op het ongeautoriseerd gebruik of mogelijk misbruik van uw account dient u onverwijld te melden bij Dispatch.
6. Beëindiging of beperking toegang
Dispatch behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot de Website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, op te schorten of te beperken.
7. Gebruik communicatiediensten
De Website bevat communicatiediensten ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met andere gebruikers van de Website. U gaat akkoord dat u deze communicatiediensten enkel voor gegevens, berichten en materialen die gepast zijn binnen de doelstelling van Dispatch en die verbonden zijn met de betreffende communicatiedienst zult gebruiken. Als voorbeeld, en niet als beperking, gaat u akkoord dat wanneer u een communicatiedienst gebruikt, u de volgende (soortgelijke) handelingen zult nalaten:
  • Bestanden uploaden naar de Website die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten of er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
  • Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s bevatten, die de werking van een computer of server van een andere gebruiker dan uzelf kunnen schaden.
  • Voor goederen of diensten adverteren of te koop aanbieden of kopen buiten de doelstelling van de Website, zoals hiervoor omschreven.
  • (linken naar) Enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
  • Enig bestand downloaden dat is geplaatst door een andere gebruiker van een communicatiedienst, waarvan u weet of het aannemelijk is dat u behoort te weten, dat deze niet op deze wijze legaal gedistribueerd kan worden.
  • Toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van de software of ander materiaal dat het bestand, gekregen middels uploaden, bevat, falsificeren of wissen.
  • Een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van de communicatiediensten beperken, remmen of beletten.
  • Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming.
  • Te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen of op een andere manier de rechten van anderen (zoals rechten op privacy en publiciteit) schenden.
  • Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren, linken of verspreiden van enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
8. Onrechtmatig of verboden gebruik
U garandeert dat u de Website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden verboden is. U mag de Website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de Website of het gebruik en genot van de Website van een andere gebruiker wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via de Website materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet volgens de werking en restricties van de Website aan u beschikbaar zijn gesteld.
9. Gegevens en materialen verstrekt aan Dispatch en/of geplaatst op de Website
Alle gegevens en materialen (inclusief feedback en suggesties) die u plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan de Website of daarmee samenhangende diensten (hierna te noemen: “Inzending”), komen daarmee onder beheer van Dispatch. Met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van Inzendingen inzake schadedossiers, draagt u het eigendoms- en beschikkingsrecht over deze Inzendingen over aan het expertisebureau onder wiens naam het betreffende dossier in de Website is opgenomen. Het eigendoms- en beschikkingsrecht op alle overige Inzendingen die u plaatst, uploadt, toevoegt of aanbiedt aan de Website draagt u met deze handeling over aan Dispatch.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending, garandeert u en bevestigt u dat u de houder bent van de rechten over uw Inzending of dat u er een wettelijke controle over uitoefent zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om uw Inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, toe te voegen of in te zenden. Tevens stemt u er mee in dat uw Inzending of delen daarvan door de ontvangende partij mogen worden ingezien en/of beschikbaar worden gesteld aan derden, voor zover de structuur van de communicatiedienst dit toelaat en mogelijk maakt.

Tenslotte garandeert u dat al uw Inzendingen correct en waarheidsgetrouw zijn en een accuraat beeld geven van de werkelijkheid omtrent het in het betreffende dossier onderhavige object.
10. Toezicht en controle
Dispatch ziet toe op het gebruik van de Website. Dispatch behoudt zich het recht voor om materialen geplaatst op de Website te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Dispatch behoudt zich het recht voor om naar haar eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen.
11. Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan gebruiker is bekend, dat de voor de Website gebruikte software en de hiermee samenhangende gegevensbestanden en diensten ook bij zorgvuldige controle en bewerking onnauwkeurigheden of fouten kunnen vertonen. De gebruiker zal derhalve te allen tijde de juistheid van zijn informatie op daartoe geëigende wijze controleren. Alle gebruikers voegen periodiek veranderingen of toevoegingen toe aan de in Website vastgelegde informatie. Dispatch en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de Website zelf en de daarin opgenomen communicatiediensten.

Dispatch en/of haar leveranciers staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens zoals opgenomen in de Website, voor welke toepassing dan ook. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, worden al dergelijke informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens geleverd “in de huidige staat” en zonder enige vorm van garantie. Dispatch en/of haar leveranciers wijzen hierbij alle garanties met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens, met inbegrip van alle impliciete garanties af. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, zijn Dispatch en/of haar medewerkers en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of enige andere schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade ten gevolge van het verlies van gebruik of gegevens voortvloeiend uit of op een andere wijze verband houdend met het gebruik van de Website, met vertraging van of het niet kunnen gebruiken van de Website of daarmee samenhangende diensten, noch enige informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens die via de Website worden verkregen of die anderszins voortvloeien uit het gebruik van de Website, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als Dispatch van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.
12. Kennisgeving inzake auteurs- en merkenrecht
De volledige inhoud van de Website geldt copyright van Dispatch en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden. Het is ten strengste verboden de Website of een onderdeel daarvan zonder toestemming te kopiëren of te imiteren. Wanneer dit verbod niet wordt nageleefd, kan een rechtsvervolging worden ingesteld, onder meer voor schending van het copyright.

Het gebruik van hyperlinks die gebruikers naar substantiële delen van de Website verwijzen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dispatch.
13. Kennisgeving inzake traceerbaarheid gebruikershandelen
Ter bescherming van de veiligheid en integriteit van de gegevens in de Website logt Dispatch automatisch informatie over activiteiten die in de Website worden uitgevoerd met uw account. Deze loginformatie wordt vertrouwelijk bewaard en slechts gedurende een termijn die niet langer is dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de informatie wordt bewaard en niet langer dan een toepasselijke wettelijke bewaartermijn.
14. Links naar websites beheerd door derden
De Website kan links naar andere websites (hierna te noemen: "Gelinkte Sites") bevatten. De Gelinkte Sites staan niet onder controle van Dispatch en Dispatch is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. Dispatch is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. Dispatch verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Dispatch ten aanzien (van de inhoud) van de betreffende site noch dat sprake is van enige connectie tussen Dispatch en de exploitanten van Gelinkte Sites.
15. Verandering van deze Gebruiksvoorwaarden
Dispatch behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden volgens welke de Website wordt aangeboden te wijzigen. Zulke gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat deze op de Website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de Gebruiksvoorwaarden vermeld op de Website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van de Website van toepassing zijn.
16. Toepasselijkheidsbeperking
Voor gebruikers die de Website gebruiken uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met een expertisebureau of maatschappij zoals bedoeld in de bepaling “Doelstelling” van deze Gebruiksvoorwaarden en dat expertisebureau of maatschappij een separate Dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten met Dispatch inzake het gebruik van de Website, gelden de Gebruiksvoorwaarden niet.
17. Onverbindendheid
Indien een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, waarbij de resterende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden niet worden aangetast.
18. Toepasselijk recht en geschillen
Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Gebruik van de Website is ongeautoriseerd buiten de Nederlandse landsgrenzen. U gaat er mee akkoord dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de Website en/of de Gebruiksvoorwaarden aan de bevoegde rechter te Zutphen zullen worden voorgelegd.